Pag agapay ng mga dumagat sa modernong pamumuhay

Eto ay ang mga mungkahi na maaring ikonsider ng mga key stakeholders — kabilang na ang pamahalaan, mga angkop na intergovernmental at non-governmental organizations at mga ahensyang naglalaan ng pondo: Kasama rito ang mga seksyon: Pagkilala at pagtanggap na mas maraming mga kabataan ang nakikipagtalik o nararanasan nang makipagtalik sa mas murang gulang, kalimitan ito ay walang ginagamit na anumang urin ng proteksiyon laban sa pagkabuntis, HIV o STI.

Pag agapay ng mga dumagat sa modernong pamumuhay

Saan pa kukuha ng pag- Kung ang pamilya ay magpapaanod sa pagbabago, saan pa likas na dadaloy ang pagmamahal at pagtutulungan? Saan pa matututo ang taong magmahal at maglingkod? Saan pa kukuha ng pagasa ang lipunan na umunlad? Kabataan, kailangan mo nang kumilos para sa pagtataguyod at pagmamahal ng sarili mong pamilya.

May gampanin ka, may bahagi ka, nakahanda ka na ba? Tayahin ang Iyong Pag-unawa 1. Mahalaga ba ang pamilya para sa isang indibidwal? Anong mga pagbabago ang kinakaharap ng pamilya kasabay ng modernisasyon?

Ano ang pinakamahalagang misyon ng pamilya? Bakit mahalagang bumuo ng magandang ugnayan sa pamilya? Paano napatitibay ng kasal ang isang pamilya? Bakit itinuturing ang pamilya bilang pundasyon ng lipunan? Paano iiral ang isang pamilya bilang orihinal na paaralan ng pagmamahal?

Paano magagawa ng pamilyang makatao at mapagmahal ang lipunan? Paano matuturuan ng pamilya ang mga kasapi nito na taos-pusong gampanan ang panlipunan at pampolitikal na tungkulin nito? Ano-ano ang mahalagang gampanin na dapat isakatuparan ng magulang bilang unang guro sa tahanan?

Gamit ang graphic organizer buuin ang mahalagang konsepto na nahinuha mula sa mga nagdaang gawain at babasahin. Isulat ito sa kuwaderno. Ano ang kabuluhan ng Batayang Konsepto sa aking pag-unlad bilang tao? Ano-ano ang maaari kong gawin upang mailapat ang aking mga pagkatuto sa modyul na ito?

Paano mapalalakas ang pamilyang Pilipino bilang likas na institusyon? Gawin ang pagsusuri sa dalawang aspekto: Gamiting gabay ang sumusunod na tanong sa pagsagot sa bawat kolum: Kalakasan — Anong kalakasan mayroon ang pamilyang Pilipino at ang iyong pamilya batay sa pitong dahilan?

Anong natatanging kakayahan o kakanyahan mayroon ang pamilyang Pilipino at ang iyong sariling pamilya? Kahinaan — Anong kahinaan ng pamilyang Pilipino at ng iyong sariling pamilya ang nagiging balakid sa pagkamit ng tunay nitong layunin?

Anong mga suliranin ang nagiging dahilan upang hindi magtagumpay ang bawat kasapi ng pamilya na gampanan ang kanilang mga tungkulin sa pagkamit ng kaganapan? Oportunidad — Anong oportunidad ang naghihintay na makatutulong upang mapagtagumpayan ng pamilyang Pilipino at ng iyong sariling pamilya ang layunin nito?

Banta — Anong banta sa pamilyang Pilipino at sa iyong sariling pamilya ang kailangang bigyan ng tuon upang hindi ganap na makaapekto sa pagganap nito ng kaniyang tunay na layunin? Anong pwersa sa loob o sa labas ng pamilya ang maaaring magsilbing balakid sa pagkamit ng pamilya ng tunay nitong layunin?

Sundin ang katulad na pormat sa ibaba at gamiting gabay ang halimbawa: Mga Dahilan Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao community of persons na kung saan ang maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan.

Kalakasan Strength Likas na mapagmahal sa pamilya ang mga Pilipino. Kahit lumipas na ang maraming taon at kahit dumaan ang maraming pagbabago, nananatiling buo ang aming pamilya.

Oportunidad Opportunity Ang mga gawain sa samahan ay nakatutulong sa pagbuklod ng aming pamilya. Banta Threat Ang kahirapan at modernisasyon bunga ng teknolohiya ay bumabawas sa pagkakataon na magkaroon ng malapit na ugnayan ang mga kasapi ng pamilya.

Nakikita ko na kapag wala ang aking mga magulang at sila ay nasa trabaho, laging gumaganap ang aking ate at kuya sa mga gampanin sa tahanan. Nawawalan na ng panahon ang aking mga magulang na pakinggan ang aming mga suliranin sa tahanan.

Ibahagi ito sa isang kakilala, kaibigan o kapamilya na maaari mong maging katuwang sa pagsasakilos ng mga ito. Itala sa kuwaderno ang magiging karanasan sa ginawang pagbabahagi. Ipaliwanag sa mga taong pagbabahaginan ang mahalagang layunin ng gawain.

Ipaunawa sa kanila kung ano ang maidudulot na pagbabago ng mga ito sa iyo kung ito ay iyong matagumpay na maisasakatuparan.Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo.

GENDER DEVELOPMENT INDEX (GDI) UN Pagkakaiba ng lalake at babae sa tagal ng buhay, kaalaman, at antas ng pamumuhay May pag-unlad kung ang mga babae ay: • may matagal na buhay ng tulad sa lalake, • kasing dami ng lalaki ang nakakapag-aral, at magkasingtaas ang antas ng pamumuhay ng babae at lalake Aspeto ng kalagayan ng kababaihan sa tatlong palatandaan ng HDI lamang ang .

Pag agapay ng mga dumagat sa modernong pamumuhay

Mga Awitang Bayan 2. Ang mga kantahing-bayan ay tuloy-tinig (survival) ng kalinangan sa pamamagitan ng saling-dila. Punduhan ng mga Dumagats is a hectare property purchased by the National Power Corporation few years ago within the town of Norzagaray in Bulacan province near the famed Angat Dam.

This serves as a focal point, cultural and trading activities for the Agta-Bulos, Aeta or Dumagats tribes living within their traditional ancestral. Sa pag-ari ng pribadong sektor at pagiging monopolisado ng serbisyo ng tubig at kuryente, hindi maampat ang naging sunud-sunod na pagtaas ng presyo ng mga ito bunga ng umano’y kakulangan sa suplay.

Ang paulit-ulit na problemang ito ang naging dahilan upang makailangang ulit tangkaing buhayin ang pagpapagana (commissioning) sa Laiban Dam. Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao (community of persons) na kung saan ang maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan. na pamilya ay bantayan, mayroong ipakita, at ipadama ang pagmamahal.

Ito ay itinatag bilang isang malapit na komunidad ng buhay at pagmamahal.

Kategorya:Ang Komunidad ng Muslim - eLearning Site para sa bagong muslim